Sonia Duro Limia (des d’ara, la titular), és la responsable de tractament de dades personals i titular dels websites:

Per tant, Sonia Duro Limia, és propietària, titular i responsable de tractament de

Pot accedir a la política de privacitat dels mateixos en:

La titular garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el website.

Segons allò que s’ha fixat en el paràgraf anterior, se l’informa que:

En compliment del que s’estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com amb l’actual legislació vigent en matèria de protecció de dades recollida en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari està donant el consentiment exprés, així com de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el website, al fet que aquests quedin incorporats i siguin tractats en els registres d’activitats de tractament de dades personals respectives al present website i als altres dels quals SONIA DURO LIMIA , és titular, https://soniadurolimia.com i https://cursocommunitymanagersdl.com creat a aquest efecte i mantingut sota la responsabilitat de la titular.

Per als clients, el tractament de les seves dades personals respon a la legitimació derivada de l’execució del contracte.

Identitat del Responsable de Tractament de les seves dades personals

Identitat de la titular: Sonia Duro Limia

NIF: 02226402W

Adreça: Gran Via de les Corts Catalans 997, 10è 4a. CP: 08020 Barcelona

Correu electrònic: info@leaderselling.com

Finalitats i temps de Conservació de Dades Personals

Mitjançant l’emplenament dels formularis i altres formes de comunicació presents en el website, l’usuari dóna el seu consentiment exprés al fet que les dades de caràcter personal sol·licitats quedin incorporats i siguin tractats en el registre d’activitats de tractament de dades personals de creat a aquest efecte i mantingut sota la responsabilitat de Sonia Duro Limia.

Els formularis de captació de dades, les seves finalitats i temps de conservació, són els següents:

 • Atendre, gestionar i resoldre les consultes, preguntes, propostes, petició de pressupostos i qualsevol altra informació requerida per l’interessat. Les dades personals, per a aquesta finalitat, són facilitats mitjançant el formulari de contacte. Temps de conservació: mentre duri el tractament per a la gestió de les consultes.
 • Mitjançant el formulari de contacte citat en el paràgraf anterior, es procedeix a la recollida i tractament automatitzat de les dades personals a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei/s dels oferts pel propietari del website. Temps de conservació: mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
 • Gestionar els comentaris del blog, mitjançant el formulari que possibilita aquests comentaris. El temps de conservació serà mentre duri el tractament per a la gestió i moderació de comentaris.
 • Subscripció a la pàgina per a rebre les noves entrades en el blog. La subscripció es realitza, també, mitjançant l’emplenament del formulari de newsletter. Temps de conservació: mentre duri el tractament, tret que l’usuari exerceixi els seus drets de cancel·lació abans.
 • Recollida i tractament automatitzat de les dades personals, a conseqüència de la navegació per les pàgines del website (pots consultar la política de cookies).

Legitimació per al tractament de dades personals

El tractament de dades personals que duu a terme la titular, a través del seu website, té com a base legal el consentiment. Aquest consentiment de l’interessat és exprés, lliure, específic, informat i inequívoc.

En els casos en els quals s’executin contractes de prestació de serveis a través de la web, la legitimació derivarà de l’execució d’aquest contracte. Així mateix, existirà interès legítim en aquells casos en els quals l’interessat ja sigui client del responsable, per a la prevenció del frau i en el cas de tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting directe.

En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per a evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació d’aquests, d’acord amb el que s’estableix en la legislació anteriorment esmentada.

La titular es compromet a protegir la informació confidencial a la qual tingui accés.

Destinataris

La titular es compromet al fet que, aquestes dades personals no seran compartits o cedits a tercers sense el consentiment exprés dels usuaris. La prestació d’uns certs serveis, no obstant això, pot requerir de transferències de dades a tercers països o entitats per a la gestió d’infraestructures o la provisió de serveis, com, per exemple, la gestió dels butlletins electrònics. En aquests casos, es garanteix el seu allotjament en països de la Unió Europea (i per tant el compliment del Reglament General de Protecció de Dades europeu) o que estiguin acollits a l’acord EU-US Privacy Shield, aprovat pel Comitè Europeu de Protecció de Dades (consulta la informació aquí: https://www.privacyshield.gov/list).

En cap cas la transferència d’aquestes dades implicarà un ús que excedeixi el consentiment expressat als fins i condicions presents en aquesta política de privacitat.

 1. En cas de facilitar-nos dades de caràcter personal d’altres persones sense indicar aquest fet a la titular, el fa amb el seu consentiment exprés i havent estat informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta clàusula. De la mateixa manera, preguem que ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades.La titular no es fa responsable de la cessió de dades de tercers que no hagin prestat el seu consentiment ni tinguin coneixement dels continguts de la present clàusula, sent responsabilitat de la persona que cedeix aquestes dades a la titular del website.
 2. En cas de no facilitar les dades requerides, els serveis de la pàgina web podrien no estar disponibles íntegrament. El fet de no facilitar el correu electrònic, requisit per a la subscripció a la newsletter, o la seva incorrecta transcripció en el formulari, impediria realitzar les comunicacions que constitueixen la seva finalitat (al no poder-les rebre l’usuari). De no facilitar les dades requerides en el formulari de contacte (nom, email, assumpte i missatge), no es podrien dur a terme de manera satisfactòria els serveis sol·licitats. La negació a acceptar la política de cookies podria suposar la pèrdua de funcionalitats de la pàgina web.
 3. L’usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment en compte al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que s’estableix en la present Política de Privacitat.
 4. L’usuari compte, en tot moment, amb la possibilitat d’exercitar els Drets ARC-POL, enviant comunicació dirigida al propietari del website a l’adreça de correu electrònic info@leaderselling.com.
 5. L’interessat té dret a rebre les dades personals que el concerneixen, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina i té dret a transmetre aquestes dades a un altre responsable del tractament sense impediments del responsable del tractament al qual hagi facilitat les dades.
 6. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 7. En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 8. Els interessats poden presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent quan no hagin obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.
 9. El consentiment exprés manifestat en emplenar el formulari d’inscripció, comprèn també el següent:
  • La titular es reserva el dret a subcontractar a empleats per a la prestació de serveis de diversa índole en el per al convenient desenvolupament i organització de l’activitat del website.
  • De la mateixa manera, es reserva el dret a contractar tercers per al tractament i gestió de les qüestions d’àmbit legislatiu en general i, del relatiu a protecció de dades en concret. En tots aquests casos, la titular, obligarà a l’empresa contractada i/o professional particular i als encarregats de la gestió del tractament de les dades personals cedides, a signar un document de confidencialitat de dades personals per a assegurar la privacitat d’aquesta informació.
  • L’usuari consent en què se cedeixin les seves dades personals quan així sigui requerit per les Autoritats administratives competents o per mandat judicial.
 10. L’usuari autoritza el tractament de les dades personals cedides al titular en els termes establerts en la present clàusula.