Informació Identificativa

La pàgina web https://leaderselling.com (d’ara endavant, el “website”) és un espai web dedicat al digital selling, així com a la promoció professional del seu titular.

El lloc web es troba sota la titularitat de Sonia Duro Limia, (en endavant, la titular) amb NIF 02226402W. El domicili fiscal de la titular es troba establert en Gran Via de les Corts Catalans 997, 10è 4a. CP: 08020 Barcelona, i l’adreça de correu electrònic info@leaderselling.com.

Identitat del responsable de tractament de les seves dades personals

Identitat de la titular: Sonia Duro Limia
NIF: 02226402W
Adreça: Gran Via de les Corts Catalans 997, 10è 4a. CP: 08020 Barcelona
Correu electrònic: info@leaderselling.com

Condicions Generals D’us

El present avís legal té per objecte regular l’accés, navegació i, en general, la relació entre el website i els usuaris del mateix (d’ara endavant, els “usuaris”).

S’entendrà que l’accés i utilització de la web o el consum dels serveis i continguts que ofereix impliquen l’assumpció del rol d’usuari i, per tant, l’acceptació per part d’aquests sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús, les quals estan subjectes a modificació. En conseqüència, serà necessària la seva lectura per part de l’usuari cada vegada que es visiti la web.

El mateix succeirà quan es requereixi la conformitat de l’usuari per a qualsevol contingut de manera específica, de tal forma que constitueixi un clic-wrap agreement. Aquesta forma d’acceptació podrà complementar o substituir a les presents condicions d’ús.

Les presents Condicions Generals d’Ús observen l’accés, navegació i utilització del present Lloc web, sense perjudici que la titular es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus de modificació tant d’aquestes condicions com de qualsevol aspecte o contingut de la pàgina web.

De la mateixa manera, informem els usuaris mitjançant aquest document sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’ús del servei.

La titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Objecte i fins del Lloc

El consum dels productes/serveis oferts a través de la web, així com de la informació en ella disposada queden expressament subjectes al que es disposa en les presents Condicions Generals.

Aquest espai web dedicat al digital selling, així com a la promoció professional del seu titular.

Per a això, el website facilita el contacte amb la titular i distribueix continguts (textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial) en el domini https://leaderselling.com.

L’accés als continguts del Lloc web és completament gratuït, sense perjudici que poden existir apartats o serveis particulars que requereixin per al seu ús i gaudi l’abonament d’alguna quantitat econòmica, de la qual cosa en tot cas s’informarà degudament l’usuari, que requerirà conformitat expressa de l’usuari per a això.

L’ús d’uns certs serveis per mitjà del portal, no obstant això, pot requerir l’emplenament de formularis addicionals les condicions i la privacitat dels quals s’exposaran expressament.

L’accés als recursos pot suposar la creació d’un compte en la base de dades de la web.

L’ús d’aquest compte donaria accés a diverses plataformes vinculades a la titular en les quals seguir les seves condicions d’ús.

Per a poder accedir, l’usuari haurà de facilitar determinada informació correcta i completa. L’usuari haurà de notificar als titulars immediatament qualsevol incompliment de les normes de seguretat o qualsevol ús no autoritzat del qual tingui coneixement.

La titular no es fa responsable de les conseqüències que tingui oferir informació incorrecta a gratcient per part de l’usuari una vegada faci ús dels continguts i serveis que conté el Lloc web, ja siguin gratuïts o onerosos.

Drets de propietat intel-lectual i industrial

La llicència concedida pels usuaris a Sonia Duro Limia no és exclusiva, ni és il·limitada en el temps perquè només tindrà validesa mentre no s’elimini el contingut publicat, pot ser objecte de sub-llicència únicament als efectes d’autoritzar la inserció dels continguts en pàgines web d’altres usuaris i és vàlida per a tothom, sempre respectant l’ordenament jurídic vigent en cada Estat. L’anterior llicència quedarà cancel·lada una vegada que l’usuari elimini el contingut, procedint a l’eliminació de les llicències existents sobre el contingut.

Els usuaris no podran copiar, modificar, traduir, publicar, emetre, transmetre, distribuir, mostrar ni vendre els continguts que no li pertanyin o sobre els quals no tingui drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o qualsevol altre dret, tret que es realitzi amb autorització expressa de Sonia Duro Limia i/o es procedeixi a citar textualment la font de la qual s’ha obtingut el contingut. En cas que un usuari infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge o qualsevol altre dret de tercers, serà notificat per la titular en el moment en el qual aquesta coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts afectats per tal infracció, reservant-se el dret a emprendre les accions legals que corresponguin si l’usuari no atén el requeriment.

Sonia Duro Limia no és titular de cap dret de propietat sobre els continguts publicats en altres pàgines web, per la qual cosa queda plenament exonerada de responsabilitat per aquests.

L’usuari mantindrà indemne a Sonia Duro Limia enfront de qualsevol reclamació de tercer sobre drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o qualsevol altre dret sobre els continguts publicats per aquell en altres llocs no autoritzats expressament per la titular.

Si qualsevol persona o entitat considera que els seus continguts han estat copiats i publicats en el portal d’una manera que constitueix una violació dels seus drets de propietat intel·lectual, industrial i/o drets a l’honor, a la intimitat o a la imatge o qualsevol altre dret, podrà comunicar-lo a la titular, per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el portal, amb l’assumpte “Vulneració de drets” i acompanyada de tota la informació rellevant així com un document que acrediti la seva identitat.

Si qualsevol persona considera que els continguts publicats vulneren els seus drets, haurà de posar-se en contacte amb Sonia Duro Limia i sol·licitar la retirada d’aquests. La titular atendrà tal petició i procedirà a la cancel·lació dels continguts si així ha de fer-se.

Així mateix, les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat dels titulars o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de la titular. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari dret algun sobre signes distintius en ell inclosos.

Enllaços a altres págines web

Els serveis podran incloure enllaços o enllaços a altres llocs web que no són propietat de Sonia Duro Limia ni estan controlats per aquesta.

Sonia Duro Limia no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeixen cap responsabilitat per aquests. Per tant, l’usuari haurà d’acudir a les condicions d’aquestes pàgines, incloent les de xarxes socials en les quals aparegui https://leaderselling.com.

L’usuari reconeix i accepta que Sonia Duro Limia no serà responsable de les pèrdues o danys en què l’usuari pugui incórrer a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web o recursos externs.

D’un altre costat, l’usuari que vulgui introduir enllaços al website des dels seus propis llocs web estarà obligat a complir les condicions següents, tret que Sonia Duro Limia li autoritzi expressament al contrari:

  • No cap la reproducció de la pàgina.
  • Només cabrà l’enllaç de continguts a llocs web que no contingui ideologia contrària a la llei, la moral o l’ordre públic, així com mantinguin una postura contrària a les idees de la titular.
  • No cap la reproducció de continguts en llocs web que indueixin a error o confusió a l’usuari respecte a la procedència de la informació, així com sobre les marques o signes distintius d’https://leaderselling.com.

Enllaços a diversos canals

En cap cas la titular comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s’incorpori en el futur cap mena d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l’establerta en les presents Condicions Generals d’Ús, així com en la Política de Privacitat del Lloc web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint el titular en aquest procés.

Condicions Generals D’ús de perfils socials

Amb les presents Condicions Generals d’Ús, els titulars pretenen que tots els usuaris finals coneguin quins són els seus drets i obligacions des del moment en què visiten els seus perfils socials en Facebook, Twitter, i/o en qualsevol xarxa social anàloga.

De la mateixa manera, la titular informa els usuaris sobre els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través dels seus perfils socials, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’ús del servei.

Sonia Duro Limia no es compromet a informar els usuaris quan els seus comentaris i publicacions siguin objecte d’edició i/o moderació; no obstant això, podrà advertir i prendre les mesures oportunes per a suspendre i expulsar als usuaris que enviïn contingut inapropiat de manera reiterada. Aquells usuaris que duguin a terme les esmentades conductes en més d’una ocasió, havent estat suspesos o expulsats del servei amb anterioritat se’ls podrà impedir l’ús del perfil social amb caràcter indefinit, així com la impossibilitat d’accedir al lloc web.

Així mateix, Sonia Duro Limia no garanteix la veracitat, fiabilitat, vigència o integritat del contingut de tercers que conté el seu perfil social o qualsevol lloc enllaçat. La titular no és responsable del contingut dels llocs web no operats per https://leaderselling.com.

La informació proporcionada a través del perfil de la titular en les xarxes socials no es pot identificar a l’assessorament professional prestat per part de https://leaderselling.com.

Els usuaris hauran de recaptar assessorament professional apropiat en relació amb les seves circumstàncies i consultes concretes, per a així aconseguir la màxima eficàcia de les mesures adoptades, consultant amb els professionals que componen la pàgina.

L’usuari, una vegada comenci a seguir el perfil social del website, a través de qualssevol canals en els quals es trobi immers, podrà publicar comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut, segons les condicions de la pròpia xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’explotació de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Els titulars no tindran cap responsabilitat si no respecten el contingut en aquest paràgraf.

L’usuari que decideixi compartir continguts en el perfil social del website, ha de ser conscient que les seves publicacions seran accessibles i per tant conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix serà l’únic responsable d’aquests, així com de les implicacions que això pogués tenir per a la seva privacitat.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació en el perfil social del website que vulnera la llei, la moral o l’ordre públic, tant a nivell de contingut com de drets d’autor o imatge, En aquests casos Sonia Duro Limia es reserva el dret a retirar el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari que va dur a terme la publicació d’aquests.

Sonia Duro Limia podrà usar els seus perfils en les xarxes socials per a publicitar els seus propis productes i serveis. En tot cas, si decidís tractar les seves dades de contacte (perfil d’usuari de la xarxa social i/o correu electrònic) per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPDGDD i de la LSSI-CE.

No tindrà consideració de publicitat el fet de recomanar a altres usuaris els perfils socials del website perquè també ells puguin estar informats de la seva activitat.

La titular no autoritza l’establiment d’un enllaç al lloc web des d’aquelles pàgines que continguin materials, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic.

Tot l’anterior serà aplicable a les pàgines web en les quals aparegui contingut del website autoritzat per Sonia Duro Limia, com a plataformes de reproducció del programa.

Regles D’Ús

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. L’incompliment d’aquestes obligacions per l’usuari podrà portar aparellada l’adopció pels titulars de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor. Si l’usuari persisteix en la seva actitud, la titular es reserva el dret d’emprendre les mesures legals necessàries.

A més, informem que quan l’usuari participi en qualsevol d’aquestes zones, la resta d’usuaris del lloc web podran accedir i utilitzar tots els continguts publicats per l’usuari. Sonia Duro Limia no pot controlar quin ús realitzaran altres persones d’aquests continguts i, per tant, la titular no es fa responsable d’això. Per això, resulta aconsellable no publicar dades que comprometin la seguretat i intimitat de l’usuari.

Amb la finalitat que el lloc web sigui un entorn segur, i per a protegir als nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts contraris a la llei, la moral i l’ordre públic.

El fet d’haver-se subscrit al lloc web i pagar per gaudir d’uns certs continguts prèviament anunciats a l’usuari no li concedeix cap dret a infringir les presents condicions d’ús ni les que específicament es proveeixin per a altres continguts. En el cas de fer-lo, els titulars es reserven el dret d’anul·lar la subscripció de l’usuari sense possibilitat de reintegrament de cap quantitat per la infracció de les normes.

Contingut publicat

La titular es reserva el dret de revisar amb anterioritat a la seva publicació, així com després d’aquesta, el contingut que els usuaris pretenguin publicar en el lloc web, sense que s’assumeixi cap responsabilitat per aquesta labor de revisió o moderació. La titular no assumeix cap responsabilitat pel contingut d’usuari finalment publicat, ni per la conducta de l’usuari respecte del contingut que publiqui, com tampoc ve obligada a modificar o eliminar el contingut d’usuari inapropiat.

L’usuari és l’únic responsable del contingut d’usuari que publiqui en el portal i de qualsevol material o informació que transmeti a través d’aquest. També serà responsable del contacte que mantingui amb altres usuaris, en el seu cas. Així mateix, l’usuari és l’únic responsable d’assegurar que tot el contingut d’usuari que publiqui en el portal i qualsevol material o informació que transmeti a altres usuaris a través del mateix observi totes les lleis en matèria de protecció de dades de caràcter personal aplicables; incloent l’obtenció de consentiment exprés quan així ho requereixi la LOPDGDD. Tot això sense perjudici del control lògic que els titulars tenen sobre el contingut publicat, que no abastarà, en cap cas, tot tipus de qüestions que el mateix no tingui oportunitat de conèixer, sempre respectant la llibertat d’expressió que reconeix la Constitució Espanyola.

Els usuaris no podran, exceptuant el que està disposat en les presents condicions generals d’ús, copiar, modificar, traduir, publicar, emetre, transmetre, distribuir, mostrar ni vendre els continguts que no li pertanyin o sobre els quals no tingui drets de propietat intel·lectual, industrial, d’imatge o qualsevol altre dret, sense el previ consentiment per escrit d’aquesta o dels llicenciadors de la titular.

Sonia Duro Limia es reserva tots els drets que no hagin estat expressament atorgats respecte als seus continguts.

Sonia Duro Limia és la propietària dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts publicats en el lloc web que no provinguin d’usuaris externs, sense perjudici dels acords interns que tingui amb els autors de les diferents publicacions.

Si algun usuari pretén publicar qualsevol tipus de contingut en concepte d’autor, haurà de comunicar-ho a la titular, que es reserva el dret d’aprovar o no la seva publicació, quedant exonerat de qualsevol mena de responsabilitat per infracció de normes de dret d’autor si finalment es decideix a fer-ho.

Responsabilitats

La titular ni pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d’absolutament tota la informació i/o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través d’aquest.

En conseqüència, La titular no garanteix ni es fa responsable de: La continuïtat dels continguts del lloc web i qüestions de vulnerabilitat de la pàgina, a pesar que la titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats, per a garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats en el lloc web.

La titular no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-lo immediatament a la titular perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

La titular no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les quals s’enllaci des del lloc web. Tampoc queda obligada al coneixement de tot esment que aparegui del website en Internet. La titular no assumirà responsabilitats quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per aquestes fonts.

Confidencialitat i Protecció de Dades

Consulteu la política de privacitat.

Modificacions de les Condicions Generals D’Ús

La web es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el portal i en l’avís legal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats.

Dret D’Exclusió

La propietària es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

La relació entre el website i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualseol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona